20 روز مونده تا بی خانه شدن کودکان اوتیسمی

20 روز مونده تا بی خانه شدن کودکان اوتیسمی
فرهیختگان «فقط 20روز مونده… 20روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم». این ابتدای متنی است که انجمن اوتیسم با قرار دادن آن روی اینستاگرام و کانال تلگرام خود از مردم خواست به کودکان اوتیسمی کمک کنند و هر روزی که می گذرد یک عدد از 20 روز کم می شود و حالا این عدد به 19 رسیده است. در ادامه این متن آمده است: «20 روز مونده تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط 20 روز مونده… ولى هنوز 20 روز مونده… 20 روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این …

20 روز مونده تا بی خانه شدن کودکان اوتیسمی

فرهیختگان «فقط 20روز مونده… 20روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم». این ابتدای متنی است که انجمن اوتیسم با قرار دادن آن روی اینستاگرام و کانال تلگرام خود از مردم خواست به کودکان اوتیسمی کمک کنند و هر روزی که می گذرد یک عدد از 20 روز کم می شود و حالا این عدد به 19 رسیده است. در ادامه این متن آمده است: «20 روز مونده تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون. تا بسته شدن درهاى امید. فقط 20 روز مونده… ولى هنوز 20 روز مونده… 20 روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این …
20 روز مونده تا بی خانه شدن کودکان اوتیسمی

نفت آموزش پرورش دولتی