گلایه ای که در حرف مردم امروز مطرح شد؛ فشار گرانی بر قشر کم درآمد

گلایه ای که در حرف مردم امروز مطرح شد؛ فشار گرانی بر قشر کم درآمد
اینجا تریبونی برای بیان نظرات، انتقادات، مشکلات و درخواست های شما شهروندان است که می توانید از طریق روش های ذیل، آن ها را با ما در میان بگذارید.
﷯پیامک: ٣٠٠٠٧٢٨٩
تارنما: shahraraonline.com
اینستاگرام: shahraranews@
تلگرام:٠٩١۵۴٢٩۴۵٨٠
رایانامه: info@shahrara.com
تلفن: ۵-٣٧٢٨٨٨٨١-٠۵١
﷯ ٠٩٣۶٠٠٠٣٩۶ چرا سامانه دوچرخه عمومی مشهد(خوشه یحیی گسترتوس)حقوق ۴ماه و عیدی و پاداش و سنوات را پرداخت نمی کند، به خدا زندگی ما دچارمشکل شده و هیچ اندوخته ای هم نداریم که بتوانیم با آن امرارمعاش کنیم. از شهرداری و …

گلایه ای که در حرف مردم امروز مطرح شد؛ فشار گرانی بر قشر کم درآمد

اینجا تریبونی برای بیان نظرات، انتقادات، مشکلات و درخواست های شما شهروندان است که می توانید از طریق روش های ذیل، آن ها را با ما در میان بگذارید.
﷯پیامک: ٣٠٠٠٧٢٨٩
تارنما: shahraraonline.com
اینستاگرام: shahraranews@
تلگرام:٠٩١۵۴٢٩۴۵٨٠
رایانامه: info@shahrara.com
تلفن: ۵-٣٧٢٨٨٨٨١-٠۵١
﷯ ٠٩٣۶٠٠٠٣٩۶ چرا سامانه دوچرخه عمومی مشهد(خوشه یحیی گسترتوس)حقوق ۴ماه و عیدی و پاداش و سنوات را پرداخت نمی کند، به خدا زندگی ما دچارمشکل شده و هیچ اندوخته ای هم نداریم که بتوانیم با آن امرارمعاش کنیم. از شهرداری و …
گلایه ای که در حرف مردم امروز مطرح شد؛ فشار گرانی بر قشر کم درآمد

آهنگ جدید