چند پردۀ بی پرده با دولت تدبیر و امید

چند پردۀ بی پرده با دولت تدبیر و امید
اگر کمی به عقب بازگردیم می بینیم که برخی عناصر دولت یازدهم در آستانه انتخابات مجلس تلاش کردند تا تلگرام را در آستانه فیلتر شدن جلوه بدهند اما تیرشان به سنگ خورد و نتوانستند در این رهگذر به نفع طیف حامیان خود در انتخابات مجلس، از آبی که گل آلود شده بود ماهی بگیرند…

چند پردۀ بی پرده با دولت تدبیر و امید

اگر کمی به عقب بازگردیم می بینیم که برخی عناصر دولت یازدهم در آستانه انتخابات مجلس تلاش کردند تا تلگرام را در آستانه فیلتر شدن جلوه بدهند اما تیرشان به سنگ خورد و نتوانستند در این رهگذر به نفع طیف حامیان خود در انتخابات مجلس، از آبی که گل آلود شده بود ماهی بگیرند…
چند پردۀ بی پرده با دولت تدبیر و امید

میهن دانلود