واکنش روحانی به فیلترشدن تلگرام

واکنش روحانی به فیلترشدن تلگرام
رئیس جمهور در اکانت توئیتری خود به خبر فیلتر شدن تلگرام در ایران که از سوی آی.تی. ایران نقل شده بود، واکنش نشان داد

واکنش روحانی به فیلترشدن تلگرام

رئیس جمهور در اکانت توئیتری خود به خبر فیلتر شدن تلگرام در ایران که از سوی آی.تی. ایران نقل شده بود، واکنش نشان داد
واکنش روحانی به فیلترشدن تلگرام