نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات هفتم اسفند برجسته بود

نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات هفتم اسفند برجسته بود
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مخاطبان در شبکه های اجتماعی به عنوان دروازه بان خبر در جایگاه تولیدکننده و نه صرفا مصرف کننده هستند، از این رو توانستند نقش شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام را در انتخابات هفتم اسفند برجسته کنند.

نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات هفتم اسفند برجسته بود

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مخاطبان در شبکه های اجتماعی به عنوان دروازه بان خبر در جایگاه تولیدکننده و نه صرفا مصرف کننده هستند، از این رو توانستند نقش شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام را در انتخابات هفتم اسفند برجسته کنند.
نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات هفتم اسفند برجسته بود

آپدیت آفلاین نود 32

اخبار دنیای دیجیتال