ممانعت از تردد ۲۲ هزار خودروی پلاک اروند؟!/ چه بلایی سر یادگار استاندار سابق خوزستان می آید؟

ممانعت از تردد ۲۲ هزار خودروی پلاک اروند؟!/ چه بلایی سر یادگار استاندار سابق خوزستان می آید؟
یکی از علت های اصلی عزل استاندار محبوب و مردمی خوزستان خیلی زود خود را نشان داده است؛ ممانعت از تردد خودروهای پلاک اروندی در خارج از محدوده خرمشهر و آبادان!
روزنامه کارون/ شماره ٣۶٩٧
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

ممانعت از تردد ۲۲ هزار خودروی پلاک اروند؟!/ چه بلایی سر یادگار استاندار سابق خوزستان می آید؟

یکی از علت های اصلی عزل استاندار محبوب و مردمی خوزستان خیلی زود خود را نشان داده است؛ ممانعت از تردد خودروهای پلاک اروندی در خارج از محدوده خرمشهر و آبادان!
روزنامه کارون/ شماره ٣۶٩٧
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
ممانعت از تردد ۲۲ هزار خودروی پلاک اروند؟!/ چه بلایی سر یادگار استاندار سابق خوزستان می آید؟

بازی