معمای پاول دورف

معمای پاول دورف
عطیه نوری
نام سرویس پیام رسان تلگرام به نام مردی مشکی پوش گره خورده است، مردی که در میان تمام القاب بی شمارش او را بیش از همه مرموز می نامند. کمتر عکسی از پاول دورفِ 31 ساله، با پوششی غیر از رنگ مشکی در فضای مجازی وجود دارد. او که مدیر شیک پوشی شناخته می شود همواره لباسی به سبک و سیاق ماتریکس به تن می کند، گویی که خود را فاتح انسان در ویران شهر «ماتریکس» تصور می کند. دورف پیش از راه اندازی پیام رسان تلگرام به سبب مدیریت شبکه اجتماعی محبوب «وی کی» شهرتش را در میان کاربران اروپایی روس زبان در سراسر جها …

معمای پاول دورف

عطیه نوری
نام سرویس پیام رسان تلگرام به نام مردی مشکی پوش گره خورده است، مردی که در میان تمام القاب بی شمارش او را بیش از همه مرموز می نامند. کمتر عکسی از پاول دورفِ 31 ساله، با پوششی غیر از رنگ مشکی در فضای مجازی وجود دارد. او که مدیر شیک پوشی شناخته می شود همواره لباسی به سبک و سیاق ماتریکس به تن می کند، گویی که خود را فاتح انسان در ویران شهر «ماتریکس» تصور می کند. دورف پیش از راه اندازی پیام رسان تلگرام به سبب مدیریت شبکه اجتماعی محبوب «وی کی» شهرتش را در میان کاربران اروپایی روس زبان در سراسر جها …
معمای پاول دورف

میهن دانلود