محدودیت های جدید در تلگرام

محدودیت های جدید در تلگرام
از این پس هر کاربر تنها می تواند در 500 کانال یا سوپر گروه عضو شود و اگر بیش از این تعداد عضو باشد مجبور به ترک آن ها خواهد بود وگرنه بخشی از کانال ها و سوپر گروه ها قابل مشاهده نخواهد بود.
با این محدودیت جدید چنانچه بیش از 500 کانال و سوپر گروه داشته باشید کاربران امکان افزودن شما را در گروه ها نخواهند داشت و خود شما نیز نمی توانید به هیچ کانال جدیدی ملحق شوید.
لذا توجه داشته باشید چنانچه کانالی توسط تلگرام مسدود شد بلافاصله از آن خارج شوید زیرا این کانال ها در انتهای لیست پیام ها و به دور از چشم شما …

محدودیت های جدید در تلگرام

از این پس هر کاربر تنها می تواند در 500 کانال یا سوپر گروه عضو شود و اگر بیش از این تعداد عضو باشد مجبور به ترک آن ها خواهد بود وگرنه بخشی از کانال ها و سوپر گروه ها قابل مشاهده نخواهد بود.
با این محدودیت جدید چنانچه بیش از 500 کانال و سوپر گروه داشته باشید کاربران امکان افزودن شما را در گروه ها نخواهند داشت و خود شما نیز نمی توانید به هیچ کانال جدیدی ملحق شوید.
لذا توجه داشته باشید چنانچه کانالی توسط تلگرام مسدود شد بلافاصله از آن خارج شوید زیرا این کانال ها در انتهای لیست پیام ها و به دور از چشم شما …
محدودیت های جدید در تلگرام