قاتل: همسرم دائم با «تلگرام» مشغول بود +عکس محل جنایت

قاتل: همسرم دائم با «تلگرام» مشغول بود +عکس محل جنایت
از حدود دو سال قبل متوجه حضور نیلوفر در کلاسهای عرفان شدم و از همان زمان وی در کانالهای مختلف تلگرامی عضو شده بود؛ زمانیکه مطمئن شدم همسر و پسرم در خواب هستند، به آشپزخانه رفتم و چاقویی را برداشتم و بالای سر همسرم حاضر شدم …

قاتل: همسرم دائم با «تلگرام» مشغول بود +عکس محل جنایت

از حدود دو سال قبل متوجه حضور نیلوفر در کلاسهای عرفان شدم و از همان زمان وی در کانالهای مختلف تلگرامی عضو شده بود؛ زمانیکه مطمئن شدم همسر و پسرم در خواب هستند، به آشپزخانه رفتم و چاقویی را برداشتم و بالای سر همسرم حاضر شدم …
قاتل: همسرم دائم با «تلگرام» مشغول بود +عکس محل جنایت

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی