فروش سوالات امتحان نهایی در کانال تلگرام!

فروش سوالات امتحان نهایی در کانال تلگرام!
امتحانات نهایی و هماهنگ سال ۹۵ حاشیه های زیادی همانند لو رفتن سئوالات و تجمع و اعتراضات دانش آموزان نسبت به سختی امتحانات را به همراه داشت.

فروش سوالات امتحان نهایی در کانال تلگرام!

امتحانات نهایی و هماهنگ سال ۹۵ حاشیه های زیادی همانند لو رفتن سئوالات و تجمع و اعتراضات دانش آموزان نسبت به سختی امتحانات را به همراه داشت.
فروش سوالات امتحان نهایی در کانال تلگرام!

روزنامه قانون