صدای آمریکا: تلگرام؛ برنامه مشترک دولتهای ایران و آمریکا

صدای آمریکا: تلگرام؛ برنامه مشترک دولتهای ایران و آمریکا
تلویزیون فارسی کاخ سفید در برنامه افق، اتصال بدنه مردم ایران به شبکه های اینترنتی تحت سیطره آمریکا را یکی از برنامه های اصلی دولت آمریکا…

صدای آمریکا: تلگرام؛ برنامه مشترک دولتهای ایران و آمریکا

تلویزیون فارسی کاخ سفید در برنامه افق، اتصال بدنه مردم ایران به شبکه های اینترنتی تحت سیطره آمریکا را یکی از برنامه های اصلی دولت آمریکا…
صدای آمریکا: تلگرام؛ برنامه مشترک دولتهای ایران و آمریکا

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

موزیک سرا