سوء استفاده ی ربات های جعل برند تلگرام از کاربران

سوء استفاده ی ربات های جعل برند تلگرام از کاربران
ربات های جعل کننده برندهای معتبر از جمله برندهای موبایل راهی برای فریب کاربران شده است. در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی زمینه انواع سوء استفاده ها را فراهم می کنند.

سوء استفاده ی ربات های جعل برند تلگرام از کاربران

ربات های جعل کننده برندهای معتبر از جمله برندهای موبایل راهی برای فریب کاربران شده است. در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی زمینه انواع سوء استفاده ها را فراهم می کنند.
سوء استفاده ی ربات های جعل برند تلگرام از کاربران

عکس