سوء استفاده ربات های تلگرام از نام برندهای معروف

سوء استفاده ربات های تلگرام از نام برندهای معروف
دولت بهار: ربات های جعل کننده برندهای معتبر از جمله برندهای موبایل راهی برای فریب کاربران شده است. در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی زمینه انواع سوء استفاده ها را فراهم می کنند.

سوء استفاده ربات های تلگرام از نام برندهای معروف

دولت بهار: ربات های جعل کننده برندهای معتبر از جمله برندهای موبایل راهی برای فریب کاربران شده است. در این شگردها کلاه برداران با وعده اعطای جایزه و قرعه کشی زمینه انواع سوء استفاده ها را فراهم می کنند.
سوء استفاده ربات های تلگرام از نام برندهای معروف

اسکای نیوز