زندگی پرپیچ و خم بنیان گذار تلگرام

زندگی پرپیچ و خم بنیان گذار تلگرام
دوروف دائما به شهرهای مختلف جهان نقل مکان می کند و هر چند ماه یک بار نیز موقعیت مکانی خود را تغییر می دهد.

زندگی پرپیچ و خم بنیان گذار تلگرام

دوروف دائما به شهرهای مختلف جهان نقل مکان می کند و هر چند ماه یک بار نیز موقعیت مکانی خود را تغییر می دهد.
زندگی پرپیچ و خم بنیان گذار تلگرام

فیلم سریال آهنگ