روزنامه سینما تعطیل شد

روزنامه سینما تعطیل شد
شب گذشته و در پایان نخستین جشن روزنامه “سینما”، فریدون جیرانی سردبیر این روزنامه از تعلیق انتشار آن خبر داد.
جیرانی گفت: این جشن پایان یک دوران و آغاز دورانى تازه براى روزنامه سینماست.

این جمله فریدون جیرانى همراه شد با انتشار خبر تعلیق انتشار روزنامه در کانال تلگرام آن.
وضعیت نهایی ادامه انتشار روزنامه به بعد از ماه رمضان موکول شده است؛ با این حال شنیده های سینماژورنال حکایت از آن دارند که بخشی از بدنه این روزنامه ظرف هفته های آینده یک روزنامه تازه را منتشر خواهند کرد.
روزنامه “سینما” که از حمایت …

روزنامه سینما تعطیل شد

شب گذشته و در پایان نخستین جشن روزنامه “سینما”، فریدون جیرانی سردبیر این روزنامه از تعلیق انتشار آن خبر داد.
جیرانی گفت: این جشن پایان یک دوران و آغاز دورانى تازه براى روزنامه سینماست.

این جمله فریدون جیرانى همراه شد با انتشار خبر تعلیق انتشار روزنامه در کانال تلگرام آن.
وضعیت نهایی ادامه انتشار روزنامه به بعد از ماه رمضان موکول شده است؛ با این حال شنیده های سینماژورنال حکایت از آن دارند که بخشی از بدنه این روزنامه ظرف هفته های آینده یک روزنامه تازه را منتشر خواهند کرد.
روزنامه “سینما” که از حمایت …
روزنامه سینما تعطیل شد

میهن دانلود