دوران انگ زنی و پرونده سازی به سرآمده است

دوران انگ زنی و پرونده سازی به سرآمده است
استاد علوم ارتباطات گفت: نتیجه انتخابات هفتم اسفند و محتوای شبکه های اجتماعی ثابت کرد، دوره انگ زنی، پرونده سازی و کاربرد زبان خشونت به سر آمده است.
به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از ایرنا ،محمد مهدی فرقانی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: هر دستاورد و پدیده تمدنی جدید، دارای کارکردهای مثبت و منفی است، به عنوان مثال تلگرام که یکی از شبکه های نوظهور است، به دلیل پیام های جعلی رد و بدل شده در آن، می تواند عامل از هم پاشیده شدن کانون خانواده شود.
وی اظهار داشت: شبکه های یا …

دوران انگ زنی و پرونده سازی به سرآمده است

استاد علوم ارتباطات گفت: نتیجه انتخابات هفتم اسفند و محتوای شبکه های اجتماعی ثابت کرد، دوره انگ زنی، پرونده سازی و کاربرد زبان خشونت به سر آمده است.
به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از ایرنا ،محمد مهدی فرقانی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: هر دستاورد و پدیده تمدنی جدید، دارای کارکردهای مثبت و منفی است، به عنوان مثال تلگرام که یکی از شبکه های نوظهور است، به دلیل پیام های جعلی رد و بدل شده در آن، می تواند عامل از هم پاشیده شدن کانون خانواده شود.
وی اظهار داشت: شبکه های یا …
دوران انگ زنی و پرونده سازی به سرآمده است

آپدیت نود32

استخدام