دستگیری عامل شوخی دردسرساز در تلگرام

دستگیری عامل شوخی دردسرساز در تلگرام
متهم گفت: شماره شاکی را اشتباهی به جای شماره تلفن دوستم ذخیره کرده بوم د و به قصد شوخی پیغام بلاک شدن صفحه تلگرامش را برایش ارسال کردم

دستگیری عامل شوخی دردسرساز در تلگرام

متهم گفت: شماره شاکی را اشتباهی به جای شماره تلفن دوستم ذخیره کرده بوم د و به قصد شوخی پیغام بلاک شدن صفحه تلگرامش را برایش ارسال کردم
دستگیری عامل شوخی دردسرساز در تلگرام

نصب بیتالک