دستمزدهای بالا آری، دستمزدهای کم خیر!

دستمزدهای بالا آری، دستمزدهای کم خیر!
بحث در مورد فیش حقوقی مدیران، این روزها جزء مسائل داغی است که در شبکه های اجتماعی می چرخد و طبیعتا این مساله افکارعمومی بخش عظیمی از جامعه را متوجه خود نموده است .
قریب به یک ماه پیش بود که تصویری از فیش حقوق مدیرعامل شرکت بیمه ی مرکزی در میان کاربران شبکه مجازی رد و بدل شد تا اینکه پای رسانه ها نیز به این موضوع بازشد و این مقوله مورد پیگیری رسانه های جمعی گردید و در نهایت چرخش فیش در تلگرام باعث استعفای خود جوش(!) مدیر بیمه مرکزی از پست ریاست شد.
این در حالی است که دریافت نجومی چند ده میلیونی برخی از …

دستمزدهای بالا آری، دستمزدهای کم خیر!

بحث در مورد فیش حقوقی مدیران، این روزها جزء مسائل داغی است که در شبکه های اجتماعی می چرخد و طبیعتا این مساله افکارعمومی بخش عظیمی از جامعه را متوجه خود نموده است .
قریب به یک ماه پیش بود که تصویری از فیش حقوق مدیرعامل شرکت بیمه ی مرکزی در میان کاربران شبکه مجازی رد و بدل شد تا اینکه پای رسانه ها نیز به این موضوع بازشد و این مقوله مورد پیگیری رسانه های جمعی گردید و در نهایت چرخش فیش در تلگرام باعث استعفای خود جوش(!) مدیر بیمه مرکزی از پست ریاست شد.
این در حالی است که دریافت نجومی چند ده میلیونی برخی از …
دستمزدهای بالا آری، دستمزدهای کم خیر!

بک لینک قوی

خرم خبر