خبری که به نام منتقدان برجام منتشر می شود از اساس کذب است

خبری که به نام منتقدان برجام منتشر می شود از اساس کذب است
مهدی محمدی نوشت: پیامی در تلگرام گردش می کند که مضمون آن معرفی یکی از متهمان پرونده نفوذ رسانه ای به عنوان همسر دوم آقای ظریف است؛ کانال ها و گروه های ضدانقلاب هم خبیثانه این پیام را به نام منتقدان برجام منتشر کرده اند، چنین خبری از اساس کذب و دامن زدن به آن تجاوز از مرزهای ایمان و اخلاق است.

خبری که به نام منتقدان برجام منتشر می شود از اساس کذب است

مهدی محمدی نوشت: پیامی در تلگرام گردش می کند که مضمون آن معرفی یکی از متهمان پرونده نفوذ رسانه ای به عنوان همسر دوم آقای ظریف است؛ کانال ها و گروه های ضدانقلاب هم خبیثانه این پیام را به نام منتقدان برجام منتشر کرده اند، چنین خبری از اساس کذب و دامن زدن به آن تجاوز از مرزهای ایمان و اخلاق است.
خبری که به نام منتقدان برجام منتشر می شود از اساس کذب است

میهن دانلود