خاورمیانه 100 سال پس از سایکس – پیکو

خاورمیانه 100 سال پس از سایکس – پیکو
فراتاب: گروه تحریریه فراتاب یازدهمین نشست تلگرامی خود را با موضوع خاورمیانه 100 سال پس ازسایکس – پیکو (سایکس -پیکو؛ عامل ثبات یا بحران در یک قرن تحولات خاورمیانه ) در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار کرد:
سخنران اول:ریحانه تهامی،بررسی اصول و پیشینه تاریخی قرارداد سایکس – پیکو
سخنران دوم:آرمان سلیمی،بررسی تحولات سیاسی 100 سال گذشته و کنونی خاورمیانه در پرتو قرارداد سایکس – پیکو؛
مدیر نشست: فرشاد سلیمی

فرشاد سلیمی:”بنام نقش بند صفحه خاک”
اعضای محترم گروه تلگرام فراتاب؛
درود و احترام گرم و صمیمانه …

خاورمیانه 100 سال پس از سایکس – پیکو

فراتاب: گروه تحریریه فراتاب یازدهمین نشست تلگرامی خود را با موضوع خاورمیانه 100 سال پس ازسایکس – پیکو (سایکس -پیکو؛ عامل ثبات یا بحران در یک قرن تحولات خاورمیانه ) در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار کرد:
سخنران اول:ریحانه تهامی،بررسی اصول و پیشینه تاریخی قرارداد سایکس – پیکو
سخنران دوم:آرمان سلیمی،بررسی تحولات سیاسی 100 سال گذشته و کنونی خاورمیانه در پرتو قرارداد سایکس – پیکو؛
مدیر نشست: فرشاد سلیمی

فرشاد سلیمی:”بنام نقش بند صفحه خاک”
اعضای محترم گروه تلگرام فراتاب؛
درود و احترام گرم و صمیمانه …
خاورمیانه 100 سال پس از سایکس – پیکو

bluray movie download