خانواده ها ولنگارند که تلگرام ولنگار شده!

خانواده ها ولنگارند که تلگرام ولنگار شده!
یکی از مسئولان حوزه علمیه قم می گوید اینها مانند ظرف نجسی هستند که مظروف خود را نجس می کنند و یک استاد دانشگاه معتقد است رسانه نجس نیست، چون اگر نجس بود، رادیو و تلویزیون هم نجس است.

خانواده ها ولنگارند که تلگرام ولنگار شده!

یکی از مسئولان حوزه علمیه قم می گوید اینها مانند ظرف نجسی هستند که مظروف خود را نجس می کنند و یک استاد دانشگاه معتقد است رسانه نجس نیست، چون اگر نجس بود، رادیو و تلویزیون هم نجس است.
خانواده ها ولنگارند که تلگرام ولنگار شده!

عکس