تلگرام چگونه جانشین شبکه های داخلی شد؟

تلگرام چگونه جانشین شبکه های داخلی شد؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از پرخاشگری هایی که گاهی به دلیل عقب ماندگی ها صورت می گیرد، گفت: در دنیای شبکه ها متاسفانه گاه آدرس غلط داده می شود و عده ای انتظار دارند مراکز اصلی و نهادی کشور برای شبکه ملی اطلاعات به جان یکدیگر بیفتند.

تلگرام چگونه جانشین شبکه های داخلی شد؟

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از پرخاشگری هایی که گاهی به دلیل عقب ماندگی ها صورت می گیرد، گفت: در دنیای شبکه ها متاسفانه گاه آدرس غلط داده می شود و عده ای انتظار دارند مراکز اصلی و نهادی کشور برای شبکه ملی اطلاعات به جان یکدیگر بیفتند.
تلگرام چگونه جانشین شبکه های داخلی شد؟

بک لینک رنک 4

گوشی موبایل