تلگرام از دسترس ایرانیان خارج می شود؟

تلگرام از دسترس ایرانیان خارج می شود؟
اخیرا در جلسه شورای عالی فضای مجازی مقرر شد طی یک سال آینده، در کنار تقویت پیام رسان های بومی برای رقابت با شبکه های خارجی …

تلگرام از دسترس ایرانیان خارج می شود؟

اخیرا در جلسه شورای عالی فضای مجازی مقرر شد طی یک سال آینده، در کنار تقویت پیام رسان های بومی برای رقابت با شبکه های خارجی …
تلگرام از دسترس ایرانیان خارج می شود؟

دانلود فیلم جدید