تلگرام؛ برنامه مشترک دولتهای ایران و آمریکا

تلگرام؛ برنامه مشترک دولتهای ایران و آمریکا
تلویزیون فارسی کاخ سفید در برنامه افق، اتصال بدنه مردم ایران به شبکه های اینترنتی تحت سیطره آمریکا را یکی از برنامه های اصلی دولت آمریکا…

تلگرام؛ برنامه مشترک دولتهای ایران و آمریکا

تلویزیون فارسی کاخ سفید در برنامه افق، اتصال بدنه مردم ایران به شبکه های اینترنتی تحت سیطره آمریکا را یکی از برنامه های اصلی دولت آمریکا…
تلگرام؛ برنامه مشترک دولتهای ایران و آمریکا

آپدیت نود 32 ورژن 4

خبر جدید