امکان هک تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS7

امکان هک تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS7
SS7 یک شبکه ی پراستفاده در سطح جهان است که امکانات را برای ارتباطات پایه ای فراهم می کند. با گ موجود در این سیستم باعث شده که هکری تنها با داشتن شماره تلفن فرد موردنظر بتواند از طریق این باگ به اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ یا تلگرام وی نفوذ کند.
موبنا -شبکه ی SS7 که زیرساخت مورد نظر برای ارتباطات در سرتاسر دنیا را فراهم می کند دارای باگی است که تنها با دانستن شماره تلفن فرد موردنظر می توان از طریق این باگ اطلاعات وی را به خطر انداخت. برطرف کردن این باگ بسیار سخت است چرا که این زیرساخت ریشه در …

امکان هک تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS7

SS7 یک شبکه ی پراستفاده در سطح جهان است که امکانات را برای ارتباطات پایه ای فراهم می کند. با گ موجود در این سیستم باعث شده که هکری تنها با داشتن شماره تلفن فرد موردنظر بتواند از طریق این باگ به اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ یا تلگرام وی نفوذ کند.
موبنا -شبکه ی SS7 که زیرساخت مورد نظر برای ارتباطات در سرتاسر دنیا را فراهم می کند دارای باگی است که تنها با دانستن شماره تلفن فرد موردنظر می توان از طریق این باگ اطلاعات وی را به خطر انداخت. برطرف کردن این باگ بسیار سخت است چرا که این زیرساخت ریشه در …
امکان هک تلگرام و واتساپ با باگ موجود در SS7

دانلود موزیک