افتتاح 1.8 میلیارد دلار طرح معدنی طی امسال

افتتاح 1.8 میلیارد دلار طرح معدنی طی امسال
صفحه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: درسال 95 بیش از 1.8 میلیارد دلار طرح در حوزه معدن افتتاح و 1.7 میلیارد دلار طرح نیز امضا می شود.محسن جلال پور در صفحه تلگرام خود نوشت: ارزش زنجیره معدن دنیا حدود دو هزار میلیارد دلار برآورد شده که بخش فولاد بزرگ ترین زنجیره آن محسوب می شود.وی افزود: زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی آمریکا در سال گذشته از 78.3 میلیارد دلار سنگ معدن و25.3 میلیارد دلار بازیافت به 2400 میلیارد دلار در بخش صنعت می رسد که 14 درصد از حجم اقتصاد 17900 میلیارد دلاری این کشور است.رئی …

افتتاح 1.8 میلیارد دلار طرح معدنی طی امسال

صفحه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: درسال 95 بیش از 1.8 میلیارد دلار طرح در حوزه معدن افتتاح و 1.7 میلیارد دلار طرح نیز امضا می شود.محسن جلال پور در صفحه تلگرام خود نوشت: ارزش زنجیره معدن دنیا حدود دو هزار میلیارد دلار برآورد شده که بخش فولاد بزرگ ترین زنجیره آن محسوب می شود.وی افزود: زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی آمریکا در سال گذشته از 78.3 میلیارد دلار سنگ معدن و25.3 میلیارد دلار بازیافت به 2400 میلیارد دلار در بخش صنعت می رسد که 14 درصد از حجم اقتصاد 17900 میلیارد دلاری این کشور است.رئی …
افتتاح 1.8 میلیارد دلار طرح معدنی طی امسال

روزنامه قانون