استخدام در شرکت بهروز نیک

استخدام در شرکت بهروز نیک
تخصص های آگهی
استخدام بازاریاب استخدام توزیع کننده استخدام حسابدار استخدام سرپرست فروش استخدام منشی
محل آگهی
استخدام مشهد و خراسان رضوی
شرکت بهروز نیک (واحد خراسان)
جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان در ردیف های شغلی ذیلف استخدام به عمل می آورد:

بازاریاب
15 نفر

سرپرست فروش
2 نفر

توزیع کننده
3 نفر

حسابداری
2 نفر

منشی
1 نفر

متقاضیان رزومه کاری خود را
به شماره تلگرام 09399429744 ارسال نموده و یا با شماره 7 – 36511037 …

استخدام در شرکت بهروز نیک

تخصص های آگهی
استخدام بازاریاب استخدام توزیع کننده استخدام حسابدار استخدام سرپرست فروش استخدام منشی
محل آگهی
استخدام مشهد و خراسان رضوی
شرکت بهروز نیک (واحد خراسان)
جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان در ردیف های شغلی ذیلف استخدام به عمل می آورد:

بازاریاب
15 نفر

سرپرست فروش
2 نفر

توزیع کننده
3 نفر

حسابداری
2 نفر

منشی
1 نفر

متقاضیان رزومه کاری خود را
به شماره تلگرام 09399429744 ارسال نموده و یا با شماره 7 – 36511037 …
استخدام در شرکت بهروز نیک

اخبار کارگران