آیا سوالات امتحانات نهایی امسال توسط تلگرام لو رفته است؟

آیا سوالات امتحانات نهایی امسال توسط تلگرام لو رفته است؟
مهر نوشت:امتحانات نهایی و هماهنگ سال ۹۵ حاشیه های زیادی همانند لو رفتن سئوالات و تجمع و اعتراضات دانش آموزان نسبت به سختی امتحانات را به همراه داشت.

آیا سوالات امتحانات نهایی امسال توسط تلگرام لو رفته است؟

مهر نوشت:امتحانات نهایی و هماهنگ سال ۹۵ حاشیه های زیادی همانند لو رفتن سئوالات و تجمع و اعتراضات دانش آموزان نسبت به سختی امتحانات را به همراه داشت.
آیا سوالات امتحانات نهایی امسال توسط تلگرام لو رفته است؟

wolrd press news