آیا بسته های اینترنتی اپراتورها عادلانه است؟

آیا بسته های اینترنتی اپراتورها عادلانه است؟
تلفن هوشمند بدون اینترنت لطفی ندارد. فرض کنید یک تلفن هوشمند میلیونی در دست دارید، ولی اینترنتی در کار نیست؛ این تلفن هوشمند بجز ظاهر زیبا، حسگر اثر انگشت و چند ویژگی دیگر، به کدام نیاز اساسی شما پاسخ می دهد؟ تلفن یا تبلت بدون اینترنت یعنی خداحافظی با ایمیل، تلگرام، شبکه های اجتماعی و…، چنین دستگاهی آیا ارزش این همه هزینه را دارد؟ مسلما نه، زیرا آنچه به تلفن هوشمند جان می بخشد، همان اینترنت پرسرعت همراه است.

آیا بسته های اینترنتی اپراتورها عادلانه است؟

تلفن هوشمند بدون اینترنت لطفی ندارد. فرض کنید یک تلفن هوشمند میلیونی در دست دارید، ولی اینترنتی در کار نیست؛ این تلفن هوشمند بجز ظاهر زیبا، حسگر اثر انگشت و چند ویژگی دیگر، به کدام نیاز اساسی شما پاسخ می دهد؟ تلفن یا تبلت بدون اینترنت یعنی خداحافظی با ایمیل، تلگرام، شبکه های اجتماعی و…، چنین دستگاهی آیا ارزش این همه هزینه را دارد؟ مسلما نه، زیرا آنچه به تلفن هوشمند جان می بخشد، همان اینترنت پرسرعت همراه است.
آیا بسته های اینترنتی اپراتورها عادلانه است؟

تلگرام